Wczytuję dane...
Polityka prywatności - zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi

Rezygnacja z konta na RK-Technology.com.pl

W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: poczta@rk-technology.pl. Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisana do konta na RK-Technology.com.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych

Żądanie usunięcia danych osobowych


W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie na adres: RK-Technology.pl Rafał Konopka (ul. Majowa 14/18, 05-800 Pruszków) lub wiadomość pod tytułem "Żądanie usunięcia danych osobowych" na adres: poczta@rk-technology.pl. Składający żądanie musi wykazać, że dotyczy ono jego osoby. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z konta. RK-Technology.com.pl przypomina, iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także bez zgody osoby, której dane dotyczy. W niektórych przypadkach, nawet wbrew żądaniu, administrator może (musi) pozostawić w zbiorze część danych osobowych. Odniesienia do części podstaw przepisowych można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl/318/j/pl/


Prawo do poprawiania danych


Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwie lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powyższe prawo realizowane jest przez umożliwienie użytkownikowi serwisu www.rk-technology.com.pl edytowania danych w sekcji moje konto.


Prawo sprzeciwu


Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art.32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj. wtedy gdy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje. Prawo to nie przysługuje, gdy np. podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem. W przypadku wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko lub PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust 3 ustawy).

Źródło: www.giodo.gov.pl/pl/266
W sprawach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi - Wszelkie zapytania, wnioski, sprzeciwy lub skargi należy zgłaszać na adres: poczta@rk-technology.pl