Wczytuję dane...
Obowiązek informacyjny - RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RK-Technology.pl z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Majowej 14/18 w nawiązaniu do zaczynającego obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, jest zobowiązany poinformować o poniższym:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych jest RK-Technology.pl Rafał Konopka, z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Majowa 14/18, adres sklepu: 02-626 Warszawa, al. Niepodległości 76/78 lok. 111, wprowadzonej przez PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano w dniu 10.08.2011 pod numerem 18427 – zwana dalej „firmą”.

W kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie Państwo kontaktować się z nami:

- na adres pocztowy adresując przesyłkę w następujący sposób:

RK-Technology.pl Rafał Konopka
ul. Majowa 14/18
05-800 Pruszków

lub

- na adres e-mail: poczta@rk-technology.pl

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Wam kompleksowej informacji w ramach oferowanych i następnie świadczonych przez nas usług, w tym w zakresie naszego marketingu. Zgodnie z tym przetwarzamy Państwa dane:

Państwa zgoda

na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy: poczta@rk-technology.pl, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Na podstawie Państwa zgody będziemy mogli zapisywać Państwa dane w plikach cookies, gromadzić dane ze strony internetowej www.rk-technology.com.pl. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane do czasu wycofania zgody. Podanie Państwa danych jest niezbędne do procesów marketingowych, zawarcia umowy sprzedaży. Wyrażając zgodę dowiecie się Państwo o usługach, ofertach, promocjach.

Zawarcie umowy

w celu zawarcia i/lub realizacji umowy, w tym przygotowania oferty umowy sprzedaży i Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie umowy sprzedaży na Państwa prośbę bądź w ramach oferowanych Państwu propozycji zawarcia umowy i wykonywania umowy, a także w celu:

umożliwienia świadczeniu usług drogą elektroniczną i bezpośrednią, dokonywania transakcji, płatności za usługi świadczone na Państwa rzecz, realizacji umów, obsługi reklamacji, zgłoszeń i skarg, w tym do organu nadzoru ochrony danych, realizacji Państwa żądań, wniosków, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, kontaktowania się z Państwem w celu zawarcia, wykonania umów i usług.

Nasz obowiązek prawny

w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wtedy podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Nas w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych, ubezpieczeniowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, rozliczalności z zakresu ochrony danych osobowych, a także w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie realizacji umów, w tym umów o pracę.

Nasz uzasadniony interes

w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, która z Naszego upoważnienia przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, a także w celu utrzymania z Państwem kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dot. naszych umów i usług, ale także e sprawach innych, lecz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także marketingu osób współpracujących z Administratorem.

Marketing bezpośredni

Prawnie uzasadnione interesy dot. marketingu bezpośredniego realizowane przez Nas polegają na oferowaniu Państwu usług w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące Państwa preferencji, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Państwa dobrowolnie, w szczególności poprzez funkcjonalność strony internetowej Administratora, w tym w celu ograniczenia prezentowanych usług lub promocji produktów i usług.

Dzięki temu będziemy mogli utrzymywać z Państwem kontakt w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w szczególności poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, pocztowy.

Profilowanie Państwa potrzeb w celu rozwoju Naszych usług na najwyższym poziomie

1.5.2. Przetwarzamy Państwa dane również w celach analitycznych, prowadzenia badań i analiz, w tym analiz statystycznych, w zakresie działania Naszych systemów, strony internetowej, poprawiania sposobu świadczenia usług w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów i usług w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu i usług najbardziej dostosowanych do wymagań i potrzeb Naszych Klientów. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest proponowanie Państwu produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w zakresie monitorowania Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania tzw. słów kluczowych, przedstawiania ofert oraz zarządzanie Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej, w tym dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Państwa treściami w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług.

1.5.3. Przetwarzamy Państwa dane i następnie przechowujemy dane dla celów Naszej archiwizacji oraz realizacji zasady rozliczalności przetwarzania Państwa danych.

1.5.4. Przetwarzamy Państwa dane w celu dochodzenia przez nas roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Państwu ofertą Naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora czy procesora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

1.5.5. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu do przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

Jakie dane przetwarzamy?

1.6. Spółka przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwie działalności gospodarczej, numeru telefonu, numer rachunku, adresu e-mail, adresu zamieszkania (prowadzenia działalności), dane do korespondencji, NIP informacje otrzymane od osoby bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, dacie i czasie wizyty na stronie www firmy, lub obejrzanych produktach i usługach, a także historii zamówień usług, na zasadach profilowania danych, a także wszelkie niezbędne informacje mające charakter danych osobowych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych w korespondencji dot. zamówienia i realizacji umowy.

1.6.1 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, a pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

3. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak staje się niezbędne w przypadku złożenia zamówienia, w celu zawarcia umowy ze Sklepem i jej realizacji, w tym także uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, rozpatrzenia roszczeń, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. NA CZYM POLEGA PROFILOWANIE

Administrator może dokonywać profilowania Państwa danych poprzez korzystanie ze strony internetowej w celu wynikającym z interesu związanego z marketingiem bezpośrednim. Państwa dane będą przetwarzane automatycznie poprzez profilowanie, lecz nie wywołuje to żadnych skutków prawnych ani nie wpływa na Państwa sytuację prawną. Celem takiego przetwarzania jest wykorzystywanie ich do oceny informacji o Państwu, analizy Państwa preferencji w zakresie świadczonych przez Nas usług i produktów. Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące Państwa preferencji, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Państwa dobrowolnie, w szczególności poprzez funkcjonalność strony internetowej firmy, w tym w celu ograniczenia prezentowanych usług i produktów.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń.

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z otrzymanymi zgodami, a także do chwili wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zależnie od tego, które z faktów nastąpi jako pierwsze. Administrator oraz Podmiot przetwarzający dane przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych z chwilą złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, jeśli przepisy prawa będą uprawniały do złożenia takiego sprzeciwu (np. w celach marketingu bezpośredniego).

Przetwarzamy lub przechowujemy Państwa dane w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży, także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń i praw przez okres przewidziany przepisami prawa o przedawnieniu roszczeń, realizacji obowiązków przepisów podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych zgodnie z przepisami prawa, w celach statystycznych i archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozliczalności wykazania przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres, w którym Administrator będzie zobligowany do zachowania danych lub dokumentów, które dokumentują spełnienia wymagań prawnych i umożliwienie kontroli przez organy nadzoru.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami danych osobowych są:

a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sklepu w celu obsługi portalu „RK-Technology.pl”, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sklepu;

b) podmioty świadczące usługi logistyczne, kurierskie, pocztowe,

c) podmioty świadczące usługi płatności, w tym banki, zakłady ubezpieczeniowe,

d) podmioty świadczące na rzecz Sklepu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

e) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

f) podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia danych,

g) podmioty zajmujące się obsługą informatyczną (obsługa i serwis IT, w tym serwis sprzętu) Administratora, w tym podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługi konsultingowe, audytowe, marketingowe).

7. PRAWO DO ZMIANY I USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH.

Każdemu, kogo dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. PRAWO DO INFORMACJI ORAZ ORGAN NADZORCZY.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez Sklep danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sklepu z prośbą o udzielenie stosownych informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.).

Z praw wskazanych w pkt 6 i 7 w możecie Państwo skorzystać kierując do nas wniosek poprzez kontakt e-mailowy pod adresem poczta@rk-technology.pl bądź kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany do Administratorem, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych bądź kontaktując się z organem nadzoru w sprawie ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, celem właściwego wykonania Państwa prawa i roszczeń. Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku jakichkolwiek trudności bądź koniecznością analizy Państwa wniosku wymagającą dłuższego czasu, Administrator udzieli Państwu stosownej informacji w tym zakresie. Informujemy, że odpowiedź zostanie udzielona za pośrednictwem poczty, bądź drogą e-mailową jeśli złożyliście Państwo takie żądanie lub wniosek został złożony w formie elektronicznej.

9. PRZETWARZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do Google LLC w oparciu o zabezpieczenia prawne dot. standardowych klauzul i regulaminów umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

10. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH, PROFILOWANIE DANYCH.

Państwa dane będą przetwarzane automatycznie, poprzez profilowanie, w związku z korzystaniem z Państwa ze strony www Sklepu, lecz nie wywołuje to żadnych skutków prawnych ani nie wpływa na Państwa sytuację prawną. Celem takiego przetwarzania jest wykorzystywanie ich do oceny informacji o Państwu, analizy Państwa preferencji w zakresie świadczonych przez Nas usług i produktów. Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące Państwa preferencji, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Państwa dobrowolnie, w szczególności poprzez funkcjonalność aplikacji na stronie internetowej Sklepu, w tym w celu ograniczenia prezentowanych usług lub promocji produktów.